Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

Zarząd Główny

informacja o zebraniu 2019

Informujemy o posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, które odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godz.1100 w siedzibie Zarządu Głównego w  Warszawie, ul. Nowolipki 24 suterena 7-8.

Informacja

We wrześniu 2018 r. ukazały się nowe wydawnictwa:

- Jaskinie Wyżyny Olkuskiej tom 1: Jaskinie Dolin Dłubni, Wedonki, Kluczwody, Bolechowickiej i Będkowskiej (uzupełnienia). Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego

- Jaskinie Wyżyny Olkuskiej tom 3: Jaskinie Doliny Szklarki i Doliny Racławki, autorzy Izabela Luty i Adam Polonius, pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego

- Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego Zestawienia i wykazy wydanie II, autor Jerzy Grodzcki

 

Wydawnictwa jaskiniowe

Zarząd Główny PTPNoZ informuje o wydaniu w sierpniu 2016r. kolejnych 6 tomów wydawnictw jaskiniowych. Znajdują się w nich uzupełnienia lub nowe materiały dotyczące jaskiń karpackich, tatrzańskich i Wyżyny Olkuskiej.

V Konferencja Tatrzańska

W dniach 24-26 września 2015 roku w Zakopanem odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Konferencja zorganizowana była przez Tatrzański Park Narodowy i Oddział Krakowski naszego Towarzystwa. Wstępem do Konferencji była prezentacja właśnie wydanej publikacji kartograficznej „Atlas Tatr – Przyroda Nieożywiona”. Atlas jest owocem wieloletniej współpracy polskich i słowackich przyrodników. W trakcie Konferencji omawiano nie tylko poszczególne tematy przedstawione na mapach atlasu, ale także ostatnie prace naukowe poświęcone Tatrom.

W pierwszym dniu obrad na sesji „Człowiek i Środowisko” szeroko przedstawiono tematykę ruchu turystycznego i działania Tatrzańskiego Parku Narodowego w pogodzeniu funkcji turystyczno – rekreacyjnej Tatr z zachowaniem walorów przyrodniczych tego unikalnego rejonu. W kolejnych dniach, na dwóch równoległych sesjach „Nauki o Ziemi” i ”Nauki Biologiczne”, omawiano prace naukowe prowadzone na temat środowiska przyrodniczego i klimatu Tatr. Pochodziły one głównie z krakowskiego, warszawskiego i górnośląskiego środowiska naukowego i przy decydującym udziale Tatrzańskiego Parku Narodowego. Część wyników badań przedstawiono w sesji posterowej.

Obrady toczyły się w reprezentacyjnych salach Nosalowego Dworu. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi - prezes dr Jerzy Giżejewski i sekretarz dr Adam Mazurek. O szczegółach tematyki Konferencji można się dowiedzieć na stronie Oddziału Krakowskiego PTPNoZ.

I Kongres Towarzystw Naukowych

Kongres został zorganizowany z inicjatywy Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorami były : Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie.

Honorowy Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Listy do uczestników Kongresu przesłały Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr habil. Barbara Kudrycka.

Podstawą dyskusji na Kongresie był referat Przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych Prof. nadzw. dr habil. Zbigniewa Kruszewskiego „Rola towarzystw naukowych w urzeczywistnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego”. W obradach plenarnych i sesjach  problemowych uczestniczyło ponad 250 osób. Wygłoszono ponad 60 referatów przedstawiających obecne miejsce i rolę społecznego ruchu naukowego w systemie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i jej upowszechniania w Polsce.

W ramach działalność Kongresu wydano dwutomową monografię „ Towarzystwa naukowe w Polsce –dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”

Informacje o przebiegu Kongresu można znaleźć na stronie www.rtn.pan.pl

Więcej artykułów…

  1. Witamy

© Copyright - PTPNoZ